Projekts „Mūzikas tilts – sadarbība starp Hivinkā un Kuldīgas mūzikas skolām”

Mūzika ir universāla valoda, ko saprot visur, kur kultūra ir vērtība!

Kopš iestāšanās ES, Baltijas valstīm pavērušās lielākas iespējas aktīvāk savā starpā sadarboties, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus dažādiem attīstības projektiem. Viena no iespējām ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, kuras stratēģija paredz pārrobežu sadarbību, kura veicina reģionu konkurētspējas palielināšanu un pievilcīgas vides veidošanos.

Projekta idejas attīstību veicināja arī nesen Latvijā uzsāktās reformas kultūrizglītības jomā. Somija bieži tika minēta kā labās prakses piemērs, tāpēc arī projekta realizācijai partneri tika meklēti muzikālajā Ziemeļvalstī.

Kuldīgas novada pašvaldība aicināja Hivinkā mūzikas skolu Somijā kļūt par sadarbības partneri E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IV A pārrobežu sadarbības programmas projekta  3. prioritātē – pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības, aktivitātē „Pieaugoša kultūras apmaiņa”.

Kultūras loma pilsētu un reģionu attīstībā palielinās ar katru gadu. Tā tiek novērtēta kā nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas gan tiešā, gan netiešā veidā būtiski uzlabo vidi, dzīves kvalitāti un būtiski ietekmē attīstību. Kultūras aktivitātes, īpaši starptautiskas, dod pienesumu vietējās ekonomikas attīstībai – rada aplinkus rentabilitāti un pasūtījumu citu nozaru pakalpojumiem. Radoši pasākumi, kuri iegūst starptautisku rezonansi, vairo konkrētās vietas atpazīstamību un popularitāti, piesaista papildus uzmanību un uzlabo reģionu pievilcību.

Abās mūsu pilsētās ar panākumiem darbojas mūzikas skolas, piedāvājot bērniem un jauniešiem kvalitatīvus kultūrizglītības pakalpojumus un rada kultūras produktus, kuri ir atpazīstami starptautiskā kontekstā. Gan Kuldīgas mūzikas skola ar 200 audzēkņiem, gan Hivinkā mūzikas institūts ar 350 audzēkņiem ir vienīgās mūzikas apmācības iestādes savās administratīvajās teritorijās.
Piesaistot Eiropas finansējumu, radās iespēja attīstīt starptautisko sadarbību, iepazīt kaimiņvalstu kultūras vērtības un īpatnības, kopīgi radīt jaunus kultūras produktus, kuri būtiski papildinās lokālos kultūras procesus un ievērojami palielinās mūsu pilsētu dzīves kvalitāti un veicinās vispārējo attīstību, kā arī nodrošinās sava veida kvalitatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu mūzikas piedāvājumu.

Sadarbības iecere ar Hivinkā mūzikas skolu Somijā bija pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšana un starptautiskas pieredzes iegūšana mūzikas pedagoģijas jomās, kā arī skolas audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmju un iemaņu stiprināšana, spēlējot gan kameroķestrī, gan pūtēju orķestrī. Tas ir veids, kā iespējams nodrošināt jaunu radošu kultūras produktu (skaņdarbu, festivālu, koncertprogrammu) tapšanu un pieejamību plašam iedzīvotāju lokam.

Gan Latvijā, gan Somijā mūzikas izglītībai ir svarīga loma gan indivīdu, gan visas sabiedrības attīstībā. Lai gan mūsu valstis ir gājušas dažādus dzīves un attīstības ceļus, katrai no mums ir sava mūzikas izglītības sistēma, kam ir dažādas apmācību metodes un procesi, rezultāti ir diezgan līdzīgi. Tiek apmācīti jaunie talanti, un bērniem tiek dota iespēja vispārējai mūzikas un radošajai attīstībai, kas palīdz radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību gan Latvijā, gan Somijā. Tādējādi daudzveidīga un moderna kultūras izglītība ir solis tuvāk ekonomikas uzplaukumam.

Projekta iecere tika atbalstīta, un subsīdijas līgums projekta ieviešanai tika parakstīts 2011. gada 27.septembrī. Projektu ieviesējs un projekta vadošais partneris projektā ir Kuldīgas novada pašvaldība, kas pārstāv E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu. No Somu puses projekta sadarbības partneris ir Hivinkā mūzikas institūts.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Centrālās Baltijas jūras reģiona jauniešu izpratni par savu piederību Eiropas kopienai caur kultūrvēsturisko prizmu, iepazīt savas un partnervalsts kultūras mantojumu, saskatīt līdzības un atšķirības starp partnervalstīm ar mūzikas palīdzību, stiprināt un daudzveidot mūzikas izglītības sistēmu.

Projekta tiešais ieguvums no dažādām projekta aktivitātēm ir pedagogu un skolēnu SIBELIUS datorprogrammas lietošanas prasme, kopīgas mūzikas nometnes un koncerti, iegādāti pūšamie instrumenti un tehnoloģiski aprīkota mūzikas vēstures un teorijas klase, izdots metodiskais pedagoģiskais nošu materiāls pūšamiem instrumentiem, kurā ievietoti abu valstu komponistu skaņdarbi dažādiem pūšamiem instrumentiem.
Gan projektā, gan ikdienas darbā būtiski nozīmīga ir sadarbība starp dažādu valstu mūzikas izglītības dalībniekiem, jo pārņemot labāko pieredzi un izmantojot turpmākā darbā jaunieguvumus, iespējams uzlabot gan mācību saturu, gan mācību kvalitāti.
Pilnveidojot mūzikas izglītības kvalitāti un saturu, ieviešot apmācības procesā modernās tehnoloģijas, uzlabojas mūzikas apmācības pakalpojums, kas ir daļa no lokālā kultūras piedāvājuma.
Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A pārrobežu sadarbības projekta kopējā tāme ir 175 771 eiro. Lielāko daļu (77,28 %) finansējuma sedz Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonds, kas ir 135 843 eiro. Kuldīgas novada pašvaldības kopējais budžets bija 114 720 eiro, bet Hivinkā mūzika institūtam 61 051 eiro.

Rezultāts, kam būs rezonanse ilgākā laika posmā ir lielāka izpratne par Latvijas un Somijas bagāto mūzikas un kultūras mantojumu, prieks par talantīgajiem un radošajiem cilvēkiem, kuri uzbūvējuši skaistu un skanīgu kultūras tiltu starp mūsu valstīm turpmākai nākotnei!