Struktūra

Prezidents

  • Vada EVKMS AP sanāksmes
  • Kontrolē EVKMS AP organizēto pasākumu sagatavošanu
  • Nozīmē atbildīgos

Vietnieks

  • Iesaistās kultūras pasākumu organizēšanā
  • Aizvieto priekšsēdētāju, kad tas ir nepieciešams

Protokolētājs

  • Informē par sēžu norises laiku un vietu
  • Sastāda dienas kārtību sēdei
  • Protokolē sēžu norisi
  • Sniedz informāciju interesentiem par EVKMS AP

Biedri

  • Kultūras (iesaistās pasākumu organizēšanā – ideju ieteikšana, piedalīšanās nolikuma sastādīšanā, pasākuma popularizēšana, komandas veidošana, apraksta rakstīšana utml.).