Dokumenti

Šajā sadaļā Jums ir iespēja lejupielādēt ar mūzikas skolu saistītus līgumus un dokumentus.

 

Uzņemšanas noteikumi

Vērtēšanas kritēriji un kārtība

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS N O T E I K U M I

Par EVKMS maksas pakalpojumiem un līdzfinansējuma apmēru skolas audzēkņiem.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas nolikums

Par Covid – 19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu

Kārtība, kādā īstenojams attālinātais mācību process

Par prasību atgūšanas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā

 

 

 

 

 

 

Par sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

Ingūna Svara

e-pasts: vijoles@kuldiga.lv