Kurzemes novada koru konkurss

2023.gada 21.aprīlī mūsu skolas zēnu koris  piedalījās Kurzemes novada koru konkursā Ventspilī un ieguva I pakāpes diplomu un 44,06 punktus!

Foto ieskats:

Šis mūsu zēniem ir ĺoti augsts sasniegums un reizē arī pirmā pieredze koru konkursos!

Visu šo mācību gadu zēni gatavojās šim konkursam un XI Latvijas Zēnu koru salidojumam “Puikas! Dziedāsim!”, kas 26.maijā notiks Cēsīs!

Sakām paldies mūsu 6.kora klases meitenēm, kuras arī papildināja priekšnesumu un koncertmeistarei Martai Ozoliņai!

Bet lielumlielais paldies ir sakāms kora skolotājai un diriģentei Marutai Grigalei, kura ar savu enerģiju un pozitīvismu neilgā laikā posmā ir panākusi, ka vairāk kā 30 zēnu dzied vienā elpā un balsī!